هر نظام سیاسی، قوانین، مقررات، برنامه ها و سیاستهايی را به منظور پاسخگويی به نیازهای مادی و معنوی و تأمین رفاه و سعادت شهروندان خود ارائه میکند تا زمینه رشد و تعالی آنها را فراهم آورد. در اين راستا، توسعه پايدار به عنوان چارچوبی برای تبیین و شناخت روند توسعه اقتصادی و مديريت منابع طبیعی در سراسر جهان از سوی سازمان ملل متحد طرح شده است. تحقق اهداف ، رويکردهای سیاستی توسعه پايدار مورد تأکید نهادهای بین المللی قرار دارد. اين نهادها در سال خود را در تحقق اين اهداف بر دو محور فراگیر بودن (دسترسی همه اقشار) و پايداری (رعايت سه  زيست محیطی و اجتماعی )بنا نهاده اند. اين در حالی است که افزايش مخاطرات، جنبه اقتصادی تنش های تجاری و ... توسعه پايدار را تهديد میکند. بررسیها، تغییرات اقلیمی، سیاسی و اجتماعی نشان میدهد که حوزه های رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، سرمايه گذاری و تجارت جهانی از مهمترين و کلیدی ترين حوزه ها در مسیر توسعه پايدار به شمار میروند.

 

دانلود کتاب سال 1397 صنعت، معدن و تجارت 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir