تاریخ:
1389
نویسنده:
احمد اخوی
کلیدواژه ها:
کسب و کار خرد ، مدیریت، شرکت ھای چند ملیتی ، مدیریت، جھانی شدن


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir