تاریخ:
1393/11/29
نویسنده:
احمد تشکینی, افسانه شفیعی
کلیدواژه ها:
اقتصاد مقاومتی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات، انعطافپذیری پایین تولید، انحصار و درجه پایین رقابت، نوسازی نهادی دولت، تقویت و توسعه بازارهای پولی و مالی

هدف مقاله حاضر تببین جوهره اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شناسایی چالشها و ارایه راهکارهای مقاومسازی اقتصاد ایران است. دلایل آسیبپذیری اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت برونرفت از آن میباشد. براساس این مطالعه اقتصاد مقاومتی بهمفهوم طراحی و تعبیه ابزارهای متنوع، خودتنظیم و انعطاف‌پذیر در درون ساختار اقتصادی کشور بهمنظور کاهش درجه شکنندگی آن به‌واسطه بروز تکانه‌های وارده به سیستم اقتصادی است. نتایج نشان میدهد تک محصولی بودن اقتصاد ایران (وابستگی به نفت)، پایین بودن بهره‌وری، وابستگی تولید به واردات، وابستگی درآمدهای دولت به صادرات نفت و گاز، پایین بودن انعطاف‌پذیری تولید کل، وجود انحصارات و درجه پایین رقابت، عدم تعمیق بازارهای پولی و مالی و عدم توازن سهم دولت و بخش خصوصی در اقتصاد مهمترین چالشهای پیشروی مقاومسازی اقتصاد ایران میباشند. براین اساس نوسازی نهادی و بازآفرینی نقش دولت برای جبران کاستی‌های بازار و اثربخشی دولت، توانمندسازی و رقابت‌مندی برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی، آزادسازی و واگذاری (خصوصی‌سازی) برای افزایش کارایی و رشد با ملاحظه توسعه مالکیت و کاهش فقر و محرومیت، توسعه فضای رقابتی و ایجاد شفافیت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش تدریجی وابستگی به نفت، تعامل سازنده و پویا با دنیای خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت و توسعه بازارهای پولی و مالی مهمترین راهکارهای مقاومسازی اقتصاد ایران محسوب میشوند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir