تاریخ:
1394/04/31
نویسنده:
بهاره عریانی, اسماعیل فلاحی
کلیدواژه ها:
حمایت از بخش کشاورزی، وام بازاریابی، ریسک نوسانات قیمت، برداشت محصول

خرید تضمینی محصولات کشاورزی عمدهترین روش حمایت از بخش کشاورزی است که مشکلات آن از جمله عدم توجه به مولفه بهرهوری و تحمیل بار هزینهای بالا به دولت و آثار تورمی منتج از آن، بسیاری از کشورها همچون برزیل، آمریکا، مصر، استرالیا، ترکیه و کانادا را بهسمت بکارگیری ابزارهای جایگزین ترغیب کرد. تا اوایل دهه1990 سیاست‌های کشاورزی و نحوة دخالت دولت در بازار مستقیم و در راستای تنظیم بازار داخلی بود و پس از آن نظام حمایتی و مداخله‌ای کشورها به‌سمت حمایتهای درآمدی و جبرانی تغییر کرد. اغلب کشورها از وامهای بازاریابی که ابزاری برای حمایت از کشاورز در دوران کاشت محصول و حفاظت از وی در برابر نوسانات قیمتی زمان برداشت محصول است استفاده کرده و مؤفق بودهاند. با توجه به مؤفقیت این ابزار در کشورهای منتخب از این روش میتوان بهعنوان جایگزین روش خرید تضمینی استفاده کرد. بدینروی، بهمنظور ایجاد انعطاف در سیاستهای حمایتی دولت و افزایش بهرهوری در واحد کشت، پیشنهاد میشود مطالعات کارشناسی لازم جهت شناسایی و بکارگیری این ابزار و سایر روشهای نوین در اقتصاد ایران در اولویت قرار گیرد. محصولات با ویژگیهای زیر میتوانند مشمول این برنامه شوند: در گروه غلات، حبوبات و دانه‌های روغنی باشند؛ ماندگاری بالایی پس از برداشت داشته باشند، (فسادپذیری پایین) و در سالهای ابتدایی اجرای برنامه، در سبد خرید تضمینی دولت باشند. در نهایت، پیشنهاد میشود گندم، جو، ذرت، برنج، چغندرقند، پنبه، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات و دانه‌های روغنی مشمول برنامه وامهای بازاریابی شوند. در خصوص منابع تأمین مالی نیز، با توجه به آنکه روش مذکور جایگزین روش خرید تضمینی است و انتظار میرود طی یک دورة 5 ساله امکان جایگزینی کامل آن با روش خرید تضمینی وجود داشته باشد، پیشنهاد میشود برای تامین مالی وامها از ردیفهای بودجهای اختصاص یافته به سیاست خرید تضمینی استفاده شود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir