تاریخ:
1394/06/24
نویسنده:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
کلیدواژه ها:
سیاست تجاری، تنوع سازی، صادراتی، اقتصاد دانش بنیان


<
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir