تاریخ:
1395/05/10
نویسنده:
فرزاد مرادپور
کلیدواژه ها:
ادغام، بنگاههای صنعتی، توان رقابتی

جهانی شدن اقتصاد و تشدید فضای رقابت اقتصادی بین کشورها موجب شده که افزایش مقیاس بنگاه‌ها به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای آنها بدل شود. گسترش بازارهای ملی به بازارهای جهانی از سویی فرصت‌های صرفه‌های مقیاس را توسعه داده و برخورداری اقتصادهای کوچکتر را نیز از چنین صرفه‌هایی میسر ساخته، اما از سوی دیگر ارتقای فناوریها و ضرورت هرچه بیشتر تحقیق و توسعه و نیز تشدید فعالیت های بازاریابی و خدمات مشتریان و دیگر هزینه ها و مخاطرات (بویژه در بازارهای صادراتی) قابلیتهایی را ضروری ساخته که غالباً بنگاههای بزرگتر از آن برخوردارند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir