تاریخ:
1395/05/17
نویسنده:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
بنگاههای بزرگ ، ادغام، انگلیس، آمریکا

بنگاههای بزرگ در غرب نه تنها به طور خودبه خودی از تعامل آزادانه نیروهای بازار سربرنیاورده اند، بلکه بسیار تحت تأثیر دولت نیز بوده اند. به قول برخی نویسندگان، «عملاً راهبرد و رقابت پذیری همه شرکتهای بزرگ و محوری جهان از سیاستهای دولتها و/یا موانع تجاری بشدت تأثیر پذیرفته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir