تاریخ:
شهريور 1395
نویسنده:
اصغر مصاحب نیا
کلیدواژه ها:
حکمرانی - مدیریت دولتی

نظریه اداره و حکمرانی هنوز راهی طولانی در پیش دارد و علیرغم اینکه بسیاری از مدلهای مطرح شده شاید در مقاطعی کارگشا بودند اما شاید به دو دلیل تا کنون توفیقی در سطح اداره دولت ها محقق نشده است:نخست عدم انتخاب مدل مناسب در زمان مناسب و دیگر اینکه اجرای مدل‌های منتخب نیز هرگز به صورت کامل و منطبق با آنچه که در مدل‌ها مطرح شده، اجرا نشده است که این دو هر کدام متأثر از دلایل بسیاری است که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت. همان‌گونه که در مقدمه آمد در سه سال گذشته دولت با طرح موضوعات و ابلاغ قوانینی نظیر ارتقاء سلامت اداری (مبارزه با فساد)، صیانت از حقوق شهروندی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، زمینه شفافیت در امور و مدیریت مشارکتی در اداره دولت را فراهم نمود. فارغ از مطلوبیت یا برتری شیوه‌های مطرح تا امروز با نگاهی به شعارها و برنامه های دولت یازدهم قرابت و نزدیکی بسیاری را با مولفه های دولت باز خواهیم یافت. حال که به مزایای بکارگیری این شیوه حکمرانی برای دستیابی به اهداف دولت از جمله شفافیت، سلامت و اعتماد عمومی آگاه شدیم لازم است به چگونگی اجرای آن نیز بیندیشیم. قطعاٌ استقرار هر نظامی مستلزم تدوین طرح با در نظر گرفتن الزامات و زیرساخت‌های فرهنگی و فیزیکی مورد نیاز و در پی آن تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آن در سطح دولت می‌باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir