تاریخ:
آذر 1394
نویسنده:
داریوش مبصر
کلیدواژه ها:
ادغام، کوچک‌سازی دولت، وزارت صنعت، معدن و بازرگانی

بررسی تجربه اغلب کشورها حاکی از کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها با هدف افزایش کارائی دولت و توسعه نظام بازار می‌باشد. بسیاری از کشورها از جمله کشورهای شرق آسیا و ترکیه در سایه تلفیق وظایف بازرگانی (بویژه بازرگانی خارجی) با وظایف توسعه صنعتی، پیشرفت سریع اقتصادی خود را که بعضاً معجزه شرق آسیا نامیده می‌شود، بدست آورده‌اند. در برخی از کشورها که رویکرد درونگراتری داشته‌اند با افزایش نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی و تعقیب فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت، ساختار مدیریت و سیاستگذاری در بخش صنعت و بازرگانی بتدریج با هدف تعامل بیشتر و مؤثرتر با اقتصاد جهانی متمرکزتر شده است. در ایران مساله ادغام وزارتین صنعت و معدن و وزارت بازرگانی از یکسو با هدف کوچک‌سازی دولت و از سوی دیگر اعمال سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری از سال 1390 دنبال گردید (و چالش‌های متعددی که این دو وزارتخانه تا پیش از ادغام با آن مواجه بودند، این ادغام را توجیه پذیر می‌ساخت). گفتنی است یکی از اهداف ادغام، یکپارچه‌سازی سیاست‌های تجاری و صنعتی است که دستیابی به آن نیازمند سازوکارهای مناسبی نظیر "ایجاد دفتر موقت ارتقاء اثر بخشی ادغام"، "پیگیری استراتژی توسعه صنعتی و تجاری کشور"،"تشکیل کمیته برای بهبود رویه و دستورالعمل‌های کلیدی، تشکیل کمیته مهندسی مجدد فرایندها" و ... می‌باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir