تاریخ:
اسفند 1394
نویسنده:
علی‌اکبر خسروی‏نژاد
کلیدواژه ها:
شاخص درست هزینه زندگی / سیستم‏ مخارج خطی / سیاست‏‌های تنظیم بازار

با توجه به اهمیت سیاست‏‌های تنظیم بازار، این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات سیاست‏‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری طراحی و به اجرا گذاشته شده است. برای این منظور، سیستم مخارج خطی خانوارهای شهری برآورد و شاخص درست هزینه زندگی محاسبه شده است. سپس، سیاست‏‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی در قالب ارقام ریالی هزینه شده برای اجرای این سیاست‏‌ها بر رفاه خانوارهای شهری در قالب شاخص درست هزینه زندگی برازش شده است. نتایج حاصل از برازش سیاست‏‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی به قیمت‏‌های جاری بر معکوس شاخص درست هزینه زندگی نشان می‏‌دهد با افزایش مبالغ ریالی یارانه کالاهای اساسی به میزان یک میلیارد ریال، به‏‌طور متوسط شاخص درست هزینه زندگی به میزان 004/0 واحد درصد کاهش می‏‌یابد. افزایش مبالغ ریالی برای خرید تضمینی برنج و گندم به میزان یک میلیارد ریال، شاخص درست هزینه زندگی را 009/0 واحد کاهش می‏‌دهد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir