تاریخ:
خرداد 1395
نویسنده:
سید مصطفی رضوی, حسین صفری, سعید کرباسیان
کلیدواژه ها:
زنجیره تأمین حلقه بسته / صنعت باتری خودرو / برنامه‌ریزی ریاضی چند هدفه فازی

در دنیای کنونی، بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است؛ از این رو، مقاله حاضر به بررسی مدیریت زنجیره‌تأمین حلقه بسته می‌پردازد. از آنجاکه زنجیره‌تأمین حلقه‌ بسته‌ نه‌تنها جریان رو به جلو را در برمی‌گیرد، بلکه شامل جریان معکوس نیز می‌شود؛ لذا، شرکت‌هایی در ارتباط با زنجیره‌تأمین حلقه بسته خود موفق هستند که بین زنجیره معکوس و زنجیره رو به جلو هماهنگی و یکپارچگی به‌وجود آورند. در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل جامع‌تری نسبت به کار‌های گذشته ارائه شده است، زیرا مدل‌های قبلی در ارتباط با در نظر گرفتن محدود اعضا و اهداف ضعیف بودند. همچنین، مدل‌های اندکی با توجه به فضای عدم قطعیت ارائه شده‌اند. مدل ارائه‌شده تمام جریان‌های مرتبط با جریان قطعات، مجموعه‌‌ها، محصول برگشتی را دربرگرفته و همچنین، با در نظر گرفتن چهار هدف فازی که در آن موارد کمّی و کیفی حضور دارند، می‌کوشد اختیارات تصمیم گیرنده را افزایش دهد. از دیگر تمایزهای مدل حاضر آن است که تمام حالت‌های برگشتی از مشتریان در نظر گرفته شده است. در پایان، برای بررسی مدل، بازیافت باتری خودرو جهت احداث مراکز زنجیره تأمین حلقه بسته در دوره زمانی 10 ساله به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شده که نتایج آن، به دلیل توجه همزمان به تمام اهداف سودآوری، اثرات محیط زیست، انتخاب مراکز برتر و زمان تحویل، مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir