تاریخ:
خرداد 1395
نویسنده:
سارا ساری‌گل, ابوالفضل شاه‌آبادی
کلیدواژه ها:
حکمرانی / حقوق مالکیت فکری / سرریز دانش / کشورهای درحال‌توسعه

در دهه‌های اخیر، دانش و مؤلفه‌های دانش‌محور در فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصای مستمر و باثبات اهمیت ویژهای داشته و از این‌رو، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرریز دانش ضروری به نظر میرسد. مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت پانل دیتا به بررسی تأثیر حکمرانی1 و حقوق مالکیت فکری2 بر سرریز دانش3 (از کانال واردات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال توسعه منتخب در دوره زمانی 2011-2001 پرداخته و نتایج آن نشان می‌دهد حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش (از کانال واردات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه بر سرریز دانش اثر مثبت و معنادار دارند. به‌علاوه، رابطه مثبت و معناداری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال واردات کالاها) و رابطه منفی و معناداری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) برقرار است. لذا انتظار میرود با توجه به وضعیت نامطلوب بیشتر کشورهای درحال توسعه در شاخص‌های حقوق مالکیت فکری و حکمرانی، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه، شاخص‌های مذکور را در راستای افزایش سرریز دانش بهبود بخشند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir