تاریخ:
شهريور 1395
نویسنده:
محسن اکبری, محمدحسن قلی‌زاده, معصومه زمردی
کلیدواژه ها:
نماد مذهبی / ارزش مذهبی ادراک‌شده / تعهد مذهبی / قصدخرید / تعامل‌گرایی نمادین

هدف: قصد مصرف‌کننده برای خرید، به احتمال برآورده شدن انتظاراتش بستگی دارد، ولی این مسأله در مورد محصولاتی که مصرف‌کننده به سرعت اقدام به خرید آن‌ها می‌کند، به برقراری ارتباط در نقطه فروش بستگی دارد. بسته‌بندی، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم خرید در نقطه فروش است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از نمادهای اسلامی در بسته‌بندی مواد غذایی بر قصدخرید مصرف‌کنندگان مسلمان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی‌ـ پیمایشی است. داده‌های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، توسط روش حداقل مربعات جزئی (PLS)7 پردازش شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان بوده و تعداد آن‌ها 17000 نفر می‌باشد و روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری در دسترس بوده است. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت وجود یک نماد اسلامی در بسته‌بندی مواد غذایی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان است. البته این تأثیر در مورد مصرف‌کنندگان با تعهد مذهبی بالا تأیید شد. نتیجه دیگر نشان می‌دهد که وجود نماد مذهبی بر روی بسته‌بندی مواد غذایی، ارزش مذهبی ادراک شده توسط مصرف‌کنندگان با تعهد مذهبی بالا را نسبت به آن محصول افزایش می‌دهد. نتایج این پژوهش به بازاریابانی که در پی ترفیع محصولات غذایی در بازارهای اسلامی هستند کمک خواهد کرد تا درک کنند که چه وقت و چگونه از نمادهای مذهبی در بسته‌بندی محصولات غذایی استفاده کنند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir