تاریخ:
شهريور 1395
نویسنده:
سهیلا کاغذیان, یعقوب سپهری, یزدان نقدی
کلیدواژه ها:
تابع هزینه ترانسلوگ / کشش جانشینی آلن / ISUR

در این پژوهش، تابع هزینه بانک رفاه همراه با توابع سهم نهاده‌های تولید بر مبنای اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه کل بانک در سراسر کشور در فاصله سال‌های 1370 تا 1390 و با استفاده از نرم‌افزار Eviews برآورد شده است. همچنین، برای برآورد پارامترهای مربوط به معادلات تقاضای مشتق‌شده برای نهاده‌های تولید و محاسبه کشش جانشینی و قیمتی عوامل، نیز فرم تابعی ترانسلوگ برگزیده شده است. در این تحقیق، هزینه بانک رفاه تابعی از قیمت عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه فیزیکی، منابع مالی) و نیز سطح محصول (درآمدهای ناشی از پرداخت تسهیلات و سپرده‌گذاری‌ها و نیز درآمد ناشی از سایر فعالیت‌های بانک) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از آن است که عوامل تولید بانک رفاه جانشین هم بوده و کشش متقاطع سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی بیش‌تر از کشش متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی است که نشان از تأثیر بیش‌تر سرمایه در هزینه‌های بانک دارد. همچنین، کشش خودقیمتی نهاده سرمایه نسبت به سایر نهاده‌ها بیش‌تر بوده و حاکی از حساسیت بیش‌تر این نهاده در مقابل تغییر قیمت‌های نهاده‌ها است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان گفت بانک رفاه با صرفه‌های ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir