تاریخ:
1395/10/27
نویسنده:
حسن حیدری
کلیدواژه ها:
سیاست صنعتی، رشد صنعتی، ساختار، رقابت پذیری، منابع مالی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir