تاریخ:
1396/02/11
نویسنده:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
کلیدواژه ها:
سرمایه گذاری رکود اقتصادی صنعت و معدن برنامه اول توسعه

تحلیلی بر روند رشد سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن از ابتدای برنامه اول توسعه نشان می دهد بالاترین متوسط رشد سرمایه گذاری این بخش به قیمت های ثابت مربوط به برنامه های سوم و دوم توسعه با متوسط رشد سالانه 15.3 و 15.2 درصد می باشد. همچنین از ابتدای برنامه اول توسعه تا کنون، دوره 83-1375 (به جز سال 1378) با ثبات ترین دوره از منظر تجربه رشدهای مثبت سرمایه گذاری این بخش می باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir