تاریخ:
1396
مجری:
مسعود کمالی اردکانی
کلیدواژه ها:
الگوی کسب وکار، تولید صنعتی در ایران، لوازم خانگی، صنایع شیمیایی، فضای کسب و کار، سیاستگذاری صنعتی

از جمله اهداف راهبردی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می گردد ارتقای دانش مدیریتی برای پشتیبانی از فرایند توسعه صنعتی کشور است. شناسایی، مستندسازی و انتشار الگوهای کسب و کار در صنایع مختلف کشور و ارتقای دانش مدیریتی از طریق توسعه فرهنگ صنعتی از جمله سیاستهای اجرایی مرتبط با راهبرد مذکور بشمار می رود. توجه به ویژگی‌های بنگاهی درحوزه صنعت، معدن و تجارت از منظر چگونگی توسعه مالکیت، تحولات در ساختارسازی سازمانی، در تأمین مالی، در روش‌های ارتباط با دیگر بنگاه‌ها و سایر ویژگی های کلیدی می تواند درس های مهمی برای سیاستگذاری داشته باشد تا با اتخاذ سیاست های مناسب، اشاعه الگوهای کارآ و رقابتی را تسریع کرده و بازتولید اشاعه الگوهای غیرکارآ و رانت جویانه را محدود کند. مطالعه حاضر بدنبال آن است که ویژگی های الگوهای بومی توسعه بنگاه ها در ایران (در صنعت لوازم خانگی و شیمیایی) را احصاء نماید و از این ویژگی ها در تدوین استراتژی ها و سیاستگذاری صنعتی بهره برداری نماید. براساس مطالعات صورت گرفته در بخش رشته صنعت، از هر صنعت 7 بنگاه انتخاب شدند اما در عمل بدلیل عدم همکاری بنگاه های ایرانی صرفاً با 5 بنگاه (سه بنگاه در صنعت شوینده و 2 بنگاه در صنعت لوازم خانگی) مصاحبه و بازدید از سایت تولید صورت گرفت. نتایج مصاحبه های انجام شده و بررسی الگوهای کسب وکار بنگاه های منتخب در چهار حوزه تولید، بازاریابی، توانمندی سازمانی و قابلیت های فناورانه از طریق مقایسه و استخراج نقاط اشتراک، به عنوان الگوی کسب و کار بنگاه های ایرانی معرفی شده است. از آنجا که بررسی ویژگیهای شرکتهای ایرانی در صنایع لوازم خانگی و شیمیایی و احصاء فاصله آنها با رهبران بازار در سطح بین المللی می تواند الگوی مناسبی برای رشد و توسعه بنگاه ها توسعه دهد، لذا در فصل چهارم با مقایسه الگوی کسب و کار بنگاه های ایرانی و کشورهای پیشرفته و دیر صنعتی شده، به کاستی های بنگاه های ایرانی و دلایل این کاستی ها و طبقه بندی آنها در دو سطح مشکلات درون بنگاه و مشکلات خارج از بنگاه پرداخته شده و در نهایت به ارائه راه کارهای سیاستی در جهت رفع مشکلات مزبور پرداخته شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir