تاریخ:
1396
مجری:
غدير مهدوي, عليرضا دقيقي اصلي
کلیدواژه ها:
حق بیمه تولیدی، سرمایه، حقوق صاحبان سهام ، شرکت های بیمه داخلی و خارجی

ایفای تعهدات مربوط به بیمه‌گذاران یکی از دغدغه‌های اصلی بیمه‌گذاران و نهاد ناظر بیمه می باشد. به همین منظور، نهادهای نظارتی هر کشور با تصویب قوانین و مقررات خاص و مدیران شرکت‌های بیمه با اتخاذ تدابیر احتیاطی و راهکارهای فنی و مالی سعی می‌کنند تا توان مالی شرکت‌های بیمه را در حد قابل قبولی حفظ کنند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir