تاریخ:
آبان 1396
نویسنده:
Zorar Permeh
کلیدواژه ها:
تعادل عمومی پویای تصادفی، چندبخشی، قیمت نفت، کشاورزی، بیزین، چسبندگی‌.

در این مقاله مدل چندبخشی تعادل عمومی پویای تصادفی ایران تدوین شده است. در این مدل، اقتصاد به سه بخش کشاورزی، غیرکشاورزی و نفت تفکیک شده است. به علاوه به دلیل ورود صادرات و واردات، مدل به صورت باز در آمده است. برای انطباق آن با اقتصاد ایران چسبندگی‌های قیمت نیز به مدل افزوده شده است. سپس آثار افزایش قیمت نفت بر بخش کشاورزی بررسی شد. برای این کار از داده‌های سالانه 91-1338 (به قیمت ثابت سال 1383) استفاده شد و مدل با روش بیزین برآورد گردید. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت به شدت تاثیر منفی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی دارد و اثر بیماری هلندی بر بخش کشاورزی تایید می‌گردد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir