تاریخ:
1396/11/03
نویسنده:
محمد راستی
کلیدواژه ها:
سازمان جهانی تجارت (WTO)، تولید ملی

با توجه به عضویت ایران به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت (WTO) از یک طرف و اهمیت رو به رشد سیاست تقویت ساختار تولید ملی از طرف دیگر، شناسایی و استفاده از ابزارهای دفاع تجاری (مانند اقدامات جبرانی که در مقابل یارانه‌های صادراتی صورت می‌پذیرد) در چارچوب WTO که هم‌راستا با حمایت از تولیدات داخلی است، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در واقع اجرای این ابزارها نه تنها هدف حمایت از تولیدات داخلی را برآورده می‌کند، بلکه بستر و آمادگی لازم جهت الحاق به WTO را نیز ایجاد می‌نماید. به عبارت دیگر قبل از الحاق نیز امکان استفاده از منافع ناشی از الحاق را بدون پرداخت هزینه‌های آن میسر می‌نماید.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir