تاریخ:
1397/02/26
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
توانمندسازی تجاری؛ مجمع جهانی اقتصاد؛ تجارت

شاخص توانمندسازی تجاری هر دو سال یک بار توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF) برای کشورهای مختلف جهان محاسبه می‌شود. این شاخص میزان توسعه نهادها، سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و خدمات تسهیل‌کننده جریان آزاد تجارت کالاها را بین مبادی و مقاصد تجاری هر کشور نشان می‌دهد و شامل مجموعه‌ای از ترکیب 4 زیرشاخص (دسترسی بازار، مدیریت مرزی، زیرساخت‌ها، و محیط عملیاتی) است که در قالب 7 معیار {معیار اول، دسترسی به بازار داخلی (با 6 نماگر)؛ معیار دوم، دسترسی به بازارخارجی (با 2 نماگر)؛ معیار سوم، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی (با 13 نماگر)؛ معیار چهارم، قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل (با 7 نماگر)؛ معیار پنجم، قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل (با 6 نماگر)؛ معیار ششم، قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (با 7 نماگر)؛ و معیار هفتم، محیط عملیاتی (با 16 نماگر) } و جمعا در 57 نماگر محاسبه شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir