تاریخ:
تير 1397
نویسنده:
سميه نعمت الهي
کلیدواژه ها:
صادرات غیرنفتی

این گزارش با هدف بررسی مجموعه مصوبات کارگروه توسعه صادرات طی دوره زمانی 1393 و 1394 و طبقه‌بندی و تحلیل آن در قالبی که امکان بهره گیری از آن در مطالعات حوزه صنایع وجود داشته باشد، به انجام رسیده است. در انجام این مطالعه مجموعه مصوبات مورد بررسی قرار گرفت، سپس یک طبقه‌بندی بر اساس نوع ابزارهای به‌کار رفته به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی صورت پذیرفت. در مرحله بعد نیز بررسی‌ها متمرکز بر گزارشات کالایی ارائه شده به کارگروه می‌باشد. در این بخش مباحث به تفکیک گروه کالاهای مورد بررسی و در دو بخش به صورت: 1- مشکلات؛ 2- راهکارها و ابزارهای سیاستی قرار دارد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir