تاریخ:
تير 1397
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
صنایع صادراتی، سرمایه‌گذاری

در این گزارش براساس چندین مولفه مشتمل بر سهم درآمد صادراتی از ارزش فروش (به عنوان متغیر جایگزین درجه اتکای رشته فعالیت‌های صنعتی به بازارهای صادراتی)، مقایسه درجه اهمیت هر یک از رشته فعالیت‌ها برحسب سهم در تولید صنعتی و سهم از صادرات صنعتی (رابطه مبادله ارزش تولیدات صنعتی برحسب قیمت‌های داخلی و صادراتی)، سهم مواد اولیه وارداتی در ارزش ستانده رشته فعالیت، سهم مواد اولیه وارداتی در کل مواد اولیه، نسبت متوسط ارزش نهاده‌ها به ستانده‌ها (به عنوان متغیرهای تعیین‌کننده شدت وابستگی رشته ‌فعالیت‌های مورد بررسی به مواد اولیه و قابلیت درون‌زایی رشد در آن برحسب میزان وابستگی به واردات مواد اولیه) و سهم رشته‌ فعالیت‌های صنعتی در طرح‌های سرمایه‌گذاری (به عنوان نشانگری از جابه‌جایی‌های عرضه فعالیت‌های صنعتی در آینده) نسبت به اولویت‌بندی انجام سرمایه‌گذاری اقدام شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir