تاریخ:
ارديبهشت 1397
نویسنده:
امیررضا سوری
کلیدواژه ها:
تجارت بین‌الملل، محصولات پتروشیمی، مدل جاذبه، گروهD8.

برای توضیح تجارت محصولات پتروشیمی بین کشورهای طرف تجاری در گروه D8، از مدل جاذبه برای فرموله کردن جریان¬های تجاری استفاده شده است. داده¬های تلفیقی مورد استفاده برای دوره 2006 تا 2015 برای هر یک از گروه¬های کالاییHS28(محصولات شیمیایی غیرآلی)،HS29 (محصولات شیمیایی آلی) وHS38 (محصولات گوناگون صنایع شیمیایی)، با یک پایگاه داده بزرگ و به روش¬های حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که قدرت توضیح¬دهندگی مدل برای هر سه گروه از محصولات بالا بوده و حجم تجارت گروه کالای HS28 با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با و با کشش، حجم تجارت گروه کالایی HS29 با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با و با کشش و حجم تجارت گروه کالایی HS38 با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان بی¬کشش و با توجه به تولید ناخالص داخلی واردکنندگان با کشش بوده است. ضمن اینکه اندازه و ابعاد اقتصادی و درآمد سرانه اثرات معنی‌دار مستقیم و عدم توازن تجاری و مسافت اثر معنی‌دار اما معکوس بر جریان تجاری کشورهای مورد بررسی داشته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir