تاریخ:
1397
مجری:
منصور عسگری ارجنگی
کلیدواژه ها:
اشتغال، صنعت نمایشگاهی، ساخت نمایشگاه، جدول داده ستانده، پیوند پیشن و پیوند پسین

اهمیت نمایشگاه‌ها در توسعه و رونق اقتصادی، لزوم توجه بیش از پیش به بخش نمایشگاهی و رونق بخشیدن به صنعت نمایشگاهی در هر کشوری را به خوبی آشکار می‌کند. توسعه صنعت نمایشگاهی در هر کشوری به عوامل متعددی وابسته است که یکی از این عوامل، جایگاه صنعت نمایشگاهی در آن کشور است که توسعه صنعت نمایشگاهی در ارتباط مستقیم با آن است. در برپایی یک نمایشگاه سازمان‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی موثر هستند، بنابراین اهمیت جایگاه صنعت نمایشگاهی، در رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال بیش از پیش آشکار است. موضوع اصلی این تحقیق وجود نرخ بیکاری نسبتاً بالا در سطح اقتصاد کلان کشور و غفلت از پتانسیل اشتغال‌زایی صنعت نمایشگاهی در کشور است. صنعت نمایشگاهی با توجه به ارتباطی که با صنایع، تولیدات و خدمات پیشین و پسین خود برقرار می‌نماید و اثر تکاثری داشته و با ارائه خدمات و ایجاد روابط نزدیک و گسترده فیمابین دست اندرکاران تولید و صنعت، بستر مناسبی را برای تبادل دانش و آگاهی‌های فنی و تکنولوژیکی و رقابت‌های سالم و سازنده فراهم آورده و نقش موثر و مداومی را در پویایی و تحرک اقتصادی جوامع جهانی ایفا می‌نماید. از دستآوردهای مهم صنعت نمایشگاهی ایجاد اشتغال در بخش‌های مرتبط با برگزاری نمایشگاه‌ها است. نتایج نشان می‌دهد نرخ اشتغال‌زایی مستقیم برگزاری هر متر مربع فضای نمایشگاه 678/5 نفر – روز است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir