تاریخ:
1397
مجری:
وحید بزرگی
کلیدواژه ها:
نظام حقوق مالکیت فکری ایران، سازمان جهانی تجارت، موافقت‌‌نامه جنبه‌‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)، حق نسخه‌‌برداری (کپی‌‌رایت)، سرمایه‌‌گذاری، توسعه، تجارت، نوآوری، انتقال فناوری، بهداشت و دارو، گونه‌‌های گیاهی

ایران اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد و یکی از موافقت‌نامه‌های الزام‌آور این سازمان هم موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) است که ایران باید مفاد آن را به اجرا درآورد. پیشبرد بهینه فرایند الحاق در زمینه حقوق مالکیت فکری ازیک‌سو مستلزم آشنایی کامل با مقررات سازمان جهانی تجارت و انعطافهای موجود در این زمینه و ازسوی‌دیگر مشروط به آشنایی با ابعاد و ملاحظات توسعه‌ای مرتبط با حقوق مالکیت فکری است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، با بررسی استانداردهای متداول برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین‌المللی با تکیه بر استانداردهای سازمان جهانی تجارت ازیک‌سو و بررسی مطالعات و پژوهشهای تجربی انجام‌شده در مورد ارتباط حقوق مالکیت فکری با توسعه، تجارت، نوآوری، و انتقال فناوری ازسوی‌دیگر به آسیب‌شناسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران پرداخته و پیشنهاداتی سیاستی، قانونی و نهادی در راستای بهبود نظام حقوق مالکیت فکری کشور و کمک به الحاق بهینه کشور به سازمان جهانی تجارت با رویکردی توسعه‌ای ارائه شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir