تاریخ:
1397
مجری:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: سرمایه گذاری مشترک، جوینت ونچر قراردادی، جوینت ونچر شرکتی، توافق محرمانگی، تعهدات امانی

سرمایه گذاری مشترک در قالب جوینت ونچر بستهای از قراردادها و معاملات را شامل می شود که بوسیله آنها دو یا چند شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) با مدیریت سرمایه مشترک، به منظور دستیابی به اهداف معین، یک فعالیت اقتصادی مشترک را بنا نهاده تا در سود و زیان حاصل از آن شریک شوند. جوینت ونچرها به دو دسته تقسیم می شوند؛ جوینت ونچر مشارکتی (یا قراردادی) که روابط طرفین، حدود و ثغور و نحوه اداره فعالیت مشترک، مسئولیت شرکا در قبال یکدیگر و اشخاص ثالث، مدت زمان انجام پروژه مشترک و سایر موارد بوسیله قرارداد مابین شرکا تنظیم می شود. نوع دوم، جوینت ونچر شرکتی یا دارای شخصیت حقوقی است، که در آن طرفین برای پیشبرد اهداف خود اقدام به تأسیس یک شخصیت حقوقی مجزا می نمایند. در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و همچنین قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. در این میان، کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرها اقدام به قانونگذاری نموده است. از این حیث، مطالعه حقوق این کشور می تواند در استنباط احکام مربوط به این روش سرمایه گذاری راهگشا باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir