تاریخ:
1398
مجری:
فهیمه بهرامی
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: قیمت‌گذاری- آثار اقتصادی- بازار آزاد- شکست بازار

چکیده: نظام قیمت‌گذاری یکی از موضوعات اساسی در پیکرة اقتصادی یک کشور می‌باشد، چرا که هرگونه برخورد ناصحیح و سطحی با آن چه در قلمرو نظری و چه در قلمرو کاربردی به نتایج زیانبار و جبران ناپذیری منجر خواهد شد. نقش قیمت‌ها در برقراری ارتباط بین گروه‌های مختلف و همچنین اهمیت آن در پایداری فعالیت بنگاه‌ها و به تبع آن رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. اما واقعیت این است که تنها قیمت‌هایی می‌توانند این شرایط را فراهم نمایند که تحت شرایط بازار آزاد و به دور از هرگونه اختلال در مکانیسم قیمت بازار شکل گرفته باشند. با این وجود دولت‌ها با اهداف گوناگون اقتصادی و اجتماعی در بازار کالا و خدمات مداخله می‌کنند. در زمینه اقتصادی یا ارتقای کارایی اقتصاد خرد اهدافی از قبیل ثبات قیمت، حمایت از بخش تولید، حمایت از صادرات را دنبال می‌کنند. در این مطالعه وضعیت نظام قیمت‌گذاری در کشور از منظر نهادسازی، سیاست‌ها، قوانین و مقرراتی که به نوعی با موضوع قیمت مرتبط بوده است در بازه زمانی سال 2016 تا مهر ماه سال 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین وضعیت مداخلات دولتی قیمت و آثار آن برای محصولات خودرو، لاستیک، سیمان، گوشت قرمز و گوشت مرغ در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. بطور کلّی نتایج مطالعه حاکی از گستردگی مداخلات قیمتی دولت در طول زنجیره ارزش کالا می‌باشد که در بسیاری از این موارد این مداخلات باعث ایجاد عدم توازن در سود حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش کالا گردیده‌اند. نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص مقررات قیمتی متمرکز شدن بر سرکوب قیمت، در مقابل تلاش برای بکارگیری برنامه‌های کاهش قیمت تمام شده می‌باشد. با توجه به گستردگی آثار مداخلات قیمتی بر پیکره اقتصادی کشور این مطالعه در کنار سایر پیشنهادات کاربردی، توصیه می‌نماید دولت‌ها قبل از بکارگیری ابزارهای کنترل قیمت با هر ماهیّتی به بررسی آثار آن توجه نماید.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir